Preklady

odborné preklady z/do viac ako 20 jazykov

preklady do cudzieho jazyka budú na základe Vašej žiadosti vyhotovené rodeným hovorcom (prípadná korektúra rodeným hovorcom je zahrnutá v cene prekladu)

preklady vyžadujúce si odborný prístup a znalosti sú počas procesu vyhotovenia prekladu konzultované s odborníkmi z danej oblasti.

Poskytujeme preklady v nasledovných oblastiach:

 právo – zmluvy, dohody, právne úpravy, rozvody, rozhodnutia a iné. Všetky preklady z oblasti práva sú konzultované a korigované právnikmi, pokiaľ nimi nie sú samotní prekladatelia

 ekonómia – ekonomické texty, posudky, správy o výsledkoch podnikania, audítorské správy, účtovné závierky, bankové dokumenty, a iné

 marketing – marketingové prezentácie a marketingové štúdie, preklady vyhotovujú prekladatelia, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z oblasti marketingu, získané doma i v zahraničí

 technika - technické štúdie, návody a manuály, certifikácie a technické potvrdenia. Pokrývame všetky odvetvia, najmä automobilový priemysel, strojársky, elektrotechnický, oblasť vzduchotechniky a samozrejme, aj priemysel informačných technológií

 medicína - potvrdenia o práceneschopnosti, lekárske správy, certifikáty, lekárske posudky. S výnimkou úradných prekladov vyhotovujú preklady s medicínskou problematikou lekári

 školstvo - vysvedčenia, osvedčenia, diplomy, potvrdenia o štúdiu a absolvovaní kurzov a prednášok, a iné

 súdnoznalecké preklady/ preklady s overením

Zabezpečíme pre Vás úradný preklad, ciže preklad overený úradným prekladatelom. Úradný preklad dokumentu je obyčajne potrebný pri úradnom styku so štátnymi inštitúciami. Vdaka viacročným skúsenostiam a nadštandardným obchodným vzťahom s úradnými prekladatelmi Vám vyhotovíme úradný preklad v expresnom case, bez príplatkov za expresné dodanie. Kedže úradný preklad je potrebné zviazat s originálom, resp.notársky overenou kópiou, postačí, ak nám dokument doručíte (nascannovaný e-mailom alebo osobne) a my Vám po vyhotovení zviazaný preklad doručíme kuriérom (na požiadanie – cenaprekladu sa doručením nenavyšuje).

Typy dokumentov, kde sa obyčajne vyžaduje súdnoznalecký preklad:

 výpisy z registra trestov

 faktúry, technické preukazy a odhlášky

 výpisy z obchodného registra

 obchodné zmluvy

 rodné listy

 vysvedčenia, diplomy a osvedčenia

 sobášne listy

 certifikáty

 úmrtné listy

 súdne rozhodnutia, rozvody a vyhlásenia

 bankové výpisy

 notárske overenia, apostily a iné