GDPR

Spracovanie a ochrana osobných údajov
Informácia pre potenciálnych klientov – objednávateľov prekladateľských a tlmočníckych služieb
Spoločnosť DIWA SK s.r.o. so sídlom Boženy Němcovej 55, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46 724 061, postupuje pri spracovávaní osobných údajov fyzických osôb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov. Spoločnosť DIWA SK s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje zákonným spôsobom, a to výlučne v súvislosti so zmluvou alebo s úmyslom uzatvoriť ju, čo znamená, že Vaše osobné údaje spracúva len za účelom vyhotovenia prekladu alebo realizácie tlmočenia na základe Vašej objednávky. Osobné údaje nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy preto vyžadujeme len v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie zmluvy - bez týchto údajov nemožno z objektívnych dôvodov zmluvu uzatvoriť, pretože v takom prípade by naša spoločnosť napr. nevedela, kam má zaslať preklad, koho má kontaktovať v prípade otázok súvisiacich s tlmočením atď. Klienta vždy informujeme o tom, akým spôsobom budeme osobné údaje spracovávať, na akú dobu a či bude dochádzať k odovzdávaniu osobných údajov ďalším osobám, t.j. najmä tlmočníkom a prekladateľom. Je nutné si uvedomiť, že tieto ďalšie osoby, naši dodávatelia, taktiež prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi, či už počas tlmočenia alebo vyhotovenia prekladu. Naša spoločnosť na základe osobitných zmlúv spolupracuje len s tými dodávateľmi, ktorí poskytujú dostatočné záruky na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov a aby ich spracúvanie spĺňalo požiadavky nariadenia. Osobné údaje spracovávané spoločnosťou DIWA SK s.r.o. • meno a priezvisko za účelom Vašej správnej identifikácie, správne oslovenie pri vzájomnej komunikácii • adresa za účelom zaslania prekladu alebo inej písomnosti súvisiacej so zmluvou/objednávkou vrátane vyúčtovania • telefónne číslo počas realizácie služby (vyhotovenie prekladu, tlmočenie) môžu nastať rôzne situácie, v ktorých je rýchly kontakt s Vami ako klientom nevyhnutný – napr. v prípade skoršieho dodania, neúplnosti predložených listín a podobne. • e-mailová adresa veľa našich zákazníkov uprednostňuje e-mailovú komunikáciu kvôli zachovaniu písomnej formy pri objednávke. Vašu emailovú adresu potrebuje naša spoločnosť i z dôvodu, že v prípade nedostupnosti ma telefóne Vám napíšeme aspoň email a tak budete o prebiehajúcej zákazke informovaní ihneď ako to je možné. Spracovanie osobných údajov na základe iného právneho titulu než je realizácia zmluvy Vaše osobné údaje môžeme okrem plnenia zmluvy spracovávať aj na základe uvedených právnych titulov: • oprávnený záujem spoločnosti DIWA SK s.r.o priamy marketing – jedná sa o druh reklamy, ktorý umožňuje spoločnosti DIWA SK s.r.o. komunikovať s Vami i po skončení našej spolupráce, aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby (napr. v prípade ponuky nových služieb, akcii). Naša spoločnosť využíva najmä emailový marketing, ktorý zákazníka najmenej zaťažuje. Proti takémuto spracúvaniu údajov máte právo namietať, a to kedykoľvek a bezplatne ústne, telefonicky, písomne na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky formou emailu na adresu preklady@diwa.sk. spracúvanie osobných údajov nevyhnutne potrebné na účely predchádzania podvodom či na účely vedenia účtovníctva našej spoločnosti • plnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás ako na prevádzkovateľa a sprostredkovateľa údajov vzťahuje na základe osobitného zákona (napr. povinnosť archivovať daňové doklady, na ktorých je Vaše meno alebo povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje štátnym orgánom a orgánom štátnej a verejnej správy a pod.) • na základe nášho oprávneného záujmu alebo Vášho súhlasu môže dôjsť pri korektúrach alebo prekladoch do alebo z neeurópskych jazykov k odovzdaniu osobných údajov do tretej krajiny, teda mimo EÚ, a to v súlade s európskym nariadením. Máte právo byť kedykoľvek informovaní o poskytnutých primeraných zárukách podľa čl. 46 nariadenia. Iné práva v oblasti ochrany osobných údajov Kedykoľvek máte právo na prístup k spracovávaným osobným údajom v rozsahu čl. 15 nariadenia, a to vrátane práva kedykoľvek žiadať o ich opravu či vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť a právo namietať proti spracúvaniu. Naša spoločnosť Vám v zmysle nariadenia oznámi prípadné porušenie zabezpečenia Vašich osobných údajov a bude si plniť všetky povinnosti vyplývajúce z nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z. Taktiež Vy sa máte právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou alebo podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov, kontakt: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk V prípade akýchkoľvek ďalších otázok v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov a ich spracovaním neváhajte prosím využiť e-mail preklady@diwa.sk. Spoločnosť DIWA SK s.r.o. je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov a ich sprostredkovateľom len po dobu nevyhnutne potrebnú na účel ich spracovania, a len čo uplynie zákonom stanovená lehota stanovená na ich uchovanie alebo dôvody ich spracovania, údaje zlikvidujeme. Proti spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu, ktoré môže byť realizované i po ukončení zmluvy a uplynutí zákonných lehôt, máte právo kedykoľvek a bezplatne namietať.